คณะกรรมการบริหาร (2559-2561) 
ประธาน ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์
รองประธาน

รศ.พญ.พูนศรี   รังษีขจี
ผศ.นพ.สุขเจริญ  ตั้งวงษ์ไชย

เลขานุการ ผศ.พญ.ดาวชมพู  นาคะวิโร
เหรัญญิก พญ.มุทิตา  พนาสถิตย์
ปฏิคม รศ.นพ.สุวิทย์  เจริญศักดิ์
นายทะเบียน ผศ.นพ.ธรรมนาถ  เจริญบุญ
คณะกรรมการอำนวยการ 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ศ.พญ.ณหทัย  วงษ์ปการันย์
รศ.พญ.พรจิรา  ปริวัชรากุล

ฝ่ายวิชาการ

พญ.โสฬพัทธ์  เหมรัญช์โรจน์
ศ.พญ.ภาพันธ์  ไทยพิสุทธิกุล

ฝ่ายจัดประชุม

รศ.พญ.ศิริจิต  สุทธจิตต์
ผศ.พญ.ชุติมา  หรุ่มเรืองวงษ์

ฝ่ายสื่อสารอิเลกโทรนิคส์

นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน์
นพ.ดารุจ  อนิวรรตนพงศ์

คณะกรรมการกลาง

พญ.สุรางค์  เลิศคชาธาร
พญ.อัญชุลี  เตมียะประดิษฐ์
พญ.ทัศนีย์  กุลจนะพงศ์พันธ์
พญ.ธวัลรัตน์  ศรีจันทร์
พญ.ญดา   พงษ์กาญจนะ