เลขานุการชมรม TSGN

พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-2011478
โทรสาร: 02-3517299